OC pojazdu – ubezpieczenie obowiązkowe. Dlaczego?

OC pojazdu – ubezpieczenie obowiązkowe. Dlaczego?

Każdego roku nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej tysiące ludzi traci życie lub doznaje poważnych obrażeń w wypadkach na drogach. Co ważne wszelkie roszczenia powstałe na skutek wypadków spowodowanych przez pojazdy mechaniczne kierowane są do ubezpieczycieli OC komunikacyjnego, w którym ubezpieczony był pojazd sprawcy zdarzenia. Dlatego też każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu (ubezpieczenie OC).

UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Jeżeli sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostaje nieznany lub nie posiadał ważnej polisy OC, poszkodowany może ubiegać się o odszkodowania z UFG w temacie szkody osobowej. Jeżeli chodzi o szkodę na mieniu, np. na pojeździe, to należy zaznaczyć, że ma miejsce wyłącznie odpowiedzialności UFG, jeżeli gdy poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu poniżej 14 dni.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe komunikacyjnym:

• kierowca poszkodowanego pojazdu,
• pasażerowie pojazdu sprawcy i poszkodowanego,
• potrąceni piesi, rowerzyści i motocykliści,
• pasażerowie środków komunikacji zbiorowej,
• bliscy osób zmarłych na skutek wypadku.

Wysokość odszkodowania po wypadku komunikacyjnym

Zgodnie z ustawą poszkodowanemu należy się odszkodowanie powypadkowe, czyli rekompensata finansowa za wyrządzone szkody, a ubezpieczonemu ochrona jego majątku, ponieważ odszkodowanie jest wypłacane przez ubezpieczyciela. Suma gwarancyjna, w której granicach ustala się i wypłaca odszkodowania, z tytułu umowy ubezpieczenia OC, wynosi maksimum 5 210 000 euro w razie szkód na osobie i 1 050 000 euro dla szkód w mieniu.

Rodzaje roszczeń po wypadku komunikacyjnym również z udziałem pieszego lub rowerzysty (wg art. 444 § 1 KC)

• zadośćuczynień za doznane obrażenia fizyczne i psychiczne,
• zadośćuczynień i stosownych odszkodowań z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci bliskiej osoby,
• zwrot kosztów leczenia, opieki i rehabilitacji,
• renta z tytułu niezdolności do pracy lub rent alimentacyjnych,
• zwrot utraconych dochodów,
• zwrot kosztów zniszczonego mienia (np. samochodu).

Wysokość odszkodowania z OC sprawcy po wypadku

Wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku jest uzależniona od wielu czynników i indywidualnych okoliczności sprawy. Przede wszystkim zależy od wielkości odniesionych obrażeń i finalnego uszczerbku na zdrowiu.

Przedawnienie roszczeń

Poszkodowany ma 3 lata od momentu zdarzenia na zgłoszenie szkody do właściwego ubezpieczyciela. W przypadku uznania wypadku za przestępstwo okres ten (czyli okres przedawnienia) ulega wydłużeniu do 20 lat.

Czas likwidacji szkody z OC

Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku w ciągu 30 dni od momentu otrzymania zgłoszenia szkody (zgodnie z ustawą). W praktyce termin ten często jest wydłużony np. ze względu na trwające postępowanie karne przeciwko sprawcy, jednakże czasem również sam ubezpieczyciel „sztucznie” przedłuża proces likwidacji szkody. Oczywiście prawo dopuszcza jednak możliwość opóźnienia wypłaty odszkodowania w uzasadnionych przypadkach nawet do 90 dni od momentu zgłoszenia szkody, gdy np. szkoda została przekazana do likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jedna myśl o „OC pojazdu – ubezpieczenie obowiązkowe. Dlaczego?

  1. Lepiej napiszcie co grozi za brak oc 🙂 ja się spóźniłem może z 3-4 dni i to mnie kosztowała 4 tys zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *